រាល់ចេញប្រគំតន្ត្រីម្តងៗ តើតារាកូរ៉េល្បីៗ បានប្រាក់ចំណេញប៉ុន្មាន?

កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង៖ អ្នក​គាំទ្រ​ភាគ​ច្រើន​ប្រហែល ​ជា​មិន​បាន​ដឹង​នោះ​ទេ​ថា រាល់​ការ​ប្រគំ​តន្ត្រី​ទេសចរ ណ៍ របស់​ក្រុម​តារា​K-pop ធំៗ​ម្តងៗ ពួក​គេ​ទទួល​បាន ​ប្រាក់​ចំណេញ​ប៉ុន្មាន ពី​ការ​លក់​សំបុត្រ​នៃ ការ​ប្រគំ​តន្ត្រី​ទាំង​មូល ​​នោះនៅឡើយទេ​។ អ្នក​គាំ​ទ្រ​ប្រាកដ​​ជា ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ខ្លាំងនៅ​ពេល​ដែល​ដឹ​ង​ពី ​ប្រាក់​ចំណេញ​របស់​ក្រុម​K-pop​ធំៗ ​ដែល​រក​បានពី​ការ​ប្រគំ​តន្ត្រី​ទេសចរណ៍ ​របស់​ពួក​គេ​ម្តងៗ។ បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា​ ប្រាក់​ចំណេញ​ទាំង​នេះ​ គឺជា​មួយ​ផ្នែក​នៃ​ប្រាក់​ដែល​ ​បាន​មក​ពី​ការ​លក់​សំបុត្រ ​តែ​មួយ​មុខ​ប៉ុណ្ណោះ​ នៅ​មិន​ទាន់​រាប់​បញ្ជូល​នឹង​ប្រាក់​ចំណេញ ដែល​បាន​​ពី​​​ការ​លក់​វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍​ផ្សេង​ៗ ​ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រគំ​តន្ត្រី​នោះនៅ​ឡើយ​​ទេ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា ​លេខ​រៀង​នៃ​ក្រុម​ចម្រៀង​K-pop ធំៗ​ដែល​រកប្រាក់​ចំណេញ​ច្រើន​បំផុត ​ពី​កា​រ​ប្រគំ​តន្ត្រី​ទេសចរណ៍ ​របស់​ពួក​គេ​ម្តងៗ៖ .ក្រុម​ចម្រៀង​បុរសWINNER
ក្រុម​ចម្រៀង​បុរសWINNER
 ក្នុង​ការ​ប្រគំតន្ត្រី​ទេសចរណ៍របស់​ពួក​គេ​ដែល​​មាន​ឈ្មោះ​ថា “WINNER EVERYWHERE TOUR”មាន​អ្នក​ចូល​ទស្សនា ២៣,៨០០នាក់​រក​ប្រាក់​ចំណេញបាន​រហូត​ដល់ ៣,១៥៤,៥៥១ លានដុល្លារអាមេរិក.​ ក្រុម​ចម្រៀង​នារី​Red Velvet
ក្រុម​ចម្រៀង​នារី​Red Velvet
ក្នុង​ការ​ប្រគំតន្ត្រី​ទេសចរណ៍របស់​ពួក​គេ​ដែល​​មាន​ឈ្មោះ​ថា “REDMARE TOUR”មាន​អ្នក​ចូល​ទស្សនា ២៩,៨១៨ នាក់រក​ប្រាក់​ចំណេញបាន​រហូត​ដល់ ៣,៩៨៤,៦៩៦ លានដុល្លារអាមេរិក. ក្រុម​ចម្រៀង​បុរសNCT127
ក្រុម​ចម្រៀង​បុរសNCT127
ក្នុង​ការ​ប្រគំ​តន្ត្រី​ទេសចរណ៍របស់​ពួក​គេ​ដែល​​មាន​ឈ្មោះ​ថា “NEO CITY TOUR”មាន​អ្នក​ចូល​ទស្សនា ៥៦,​៥៥៨នាក់​ រក​ប្រាក់​ចំណេញបាន​រហូត​ដល់ ៧,០៥៦,២៣២លានដុល្លារអាមេរិក. ក្រុម​ចម្រៀង​នារី​BLACKPINK
ក្រុម​ចម្រៀង​នារី​BLACKPINK
ក្នុង​ការ​ប្រគំ​តន្ត្រី​ទេសចរណ៍របស់​ពួក​គេ​ដែល​​មាន​ឈ្មោះ​ថា “IN YOUR AREA TOUR”មាន​អ្នក​ចូល​ទស្សនា ១២១​,២៨៦នាក់​រក​ប្រាក់​ចំណេញបាន​រហូត​ដល់ ១៧,៦៨២,០៨៨ លានដុល្លារអាមេរិក. ក្រុម​ចម្រៀង​នារី​TWICE
ក្រុម​ចម្រៀង​នារី​TWICE
ក្នុង​ការ​ប្រគំ​តន្ត្រី​ទេសចរណ៍របស់​ពួក​គេ​ដែល​​មាន​ឈ្មោះ​ថា “DREAMDAY TOUR”មាន​អ្នក​ចូល​ទស្សនា២១៥,​០០០នាក់​រក​ប្រាក់​ចំណេញបាន​រហូត​ដល់​ ១៩,៥០៨,៤០៧លានដុល្លារអាមេរិក១ ក្រុម​ចម្រៀង​បុរសBTS
ក្រុម​ចម្រៀង​បុរសBTS
 ក្នុង​ការ​ប្រគំតន្ត្រី​ទេសចរណ៍របស់​ពួក​គេ​ដែល​​មាន​ឈ្មោះ​ថា “LOVE/SPEAK YOURSELF TOUR”មាន​អ្នក​ចូល​ទស្សនា ១,៤៧៣,១៨៥នាក់​រក​ប្រាក់​ចំណេញបាន​រហូត​ដល់១៨២,៦៣១,៩០០ លានដុល្លារអាមេរិក។