ក្រុមហ៊ុន​ ណូវ៉ូ​ ណ័រឌីស (Novo Nordisk) វិនិយោគលើកម្មវិធីភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  • ច័ន្ទ ០៥ សីហា, ២០១៩ ១៥:១៣

ភ្នំពេញ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី ៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រុមហ៊ុន ណូវ៉ូ ណ័រឌីស និងអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តការរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ បានប្រកាសបើកគ្លីនិកទឹកនោមផ្អែមលើកុមារ​ចំនួន ២ នៃកម្មវិធីភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជន ដែលមាន​ឈ្មោះថា គម្រោងទឹកនោមផ្អែមលើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ការបើកគ្លីនិកទឹកនោមផ្អែមរបស់កុមារទាំងពីរនេះនឹងជួយដោះស្រាយបន្ទុកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមកុមារដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលត្រូវការការថែទាំនិងព្យាបាល។ ចំនួនប្រមាណ ៩,៦% បានកើនឡើងជាតិស្ករក្នុងឈាមឬកំពុងត្រូវបានព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅកម្ពុជា។
ពិធីដាក់ឲ្យដំណើរការ គ្លីនិកជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើកុមារ
សរុបទៅគ្លីនិកទឹកនោមផ្អែមរបស់កុមារថ្មីចំនួន ១៤ កន្លែងនឹងផ្តល់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងយកចិត្តទុកដាក់ដល់កុមារដែលមានកុមារទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ ១ ក្រោមគម្រោងទឹកនោមផ្អែមលើកុមារ នៅ កម្ពុជា។ គ្លីនិកចំនួន ៤ កន្លែងនឹងត្រូវដាក់នៅក្នុងទីក្រុងនិង ១០ កន្លែងនៅតាមខេត្ត។ បច្ចុប្បន្ននេះមានកុមារចុះឈ្មោះប្រមាណ ២០០ នាក់ដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ ១ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខភាពសាធារណៈដែលបង្ហាញពីការរាយការណ៍ទាបនិងមិនមានអត្តសញ្ញាណនៃជំងឺនេះ។ ដូច្នេះការផ្តោតអារម្មណ៍របស់គម្រោងទឹកនោមផ្អែមលើកុមារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺស្វែងរកក្មេងៗទាំងនេះដើម្បីផ្តល់ថ្នាំអាំងស៊ុយលីន សំរាប់ព្យាបាលទឹកនោមផ្អែម និងឧបករណ៍ការត្រួតពិនិត្យជាតិស្ករក្នុងឈាម និងសម្ភារះផ្គត់ផ្គង់ ដល់កុមារក្នុងរយៈពេលនៃកម្មវិធី។ជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានពីរប្រភេទ។ ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ១ អាចកើតមានពេញមួយជីវិតប៉ុន្តែជាធម្មតាចាប់ផ្តើមនៅក្នុងឆ្នាំកុមារភាពនិងវ័យជំទង់។ តាមការប៉ាន់ប្រមាណថា ៥-១០% នៃចំនួនប្រជាជនទឹកនោមផ្អែមសរុបមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ១ ខណៈដែលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី ២ គឺជាទម្រង់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមទូទៅបំផុតដែលជះឥទ្ធិពលដល់ ៩០% ទៅ ៩៥% នៃអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម។
ពិធីដាក់ឲ្យដំណើរការ គ្លីនិកជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើកុមារ
ពិធីដាក់ឲ្យដំណើរការ គ្លីនិកជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើកុមារ
តាមប្រសាសន៍របស់ លោក Frederik Kier អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន ណូវ៉ូ ណ័រឌីស បានឲ្យដឹងថា៖ 
ពិធីដាក់ឲ្យដំណើរការ គ្លីនិកជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើកុមារ
ពិធីដាក់ឲ្យដំណើរការ គ្លីនិកជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើកុមារ
ពិធីដាក់ឲ្យដំណើរការ គ្លីនិកជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើកុមារ
ពិធីដាក់ឲ្យដំណើរការ គ្លីនិកជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើកុមារ
ពិធីដាក់ឲ្យដំណើរការ គ្លីនិកជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើកុមារ
ពិធីដាក់ឲ្យដំណើរការ គ្លីនិកជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើកុមារ
ពិធីដាក់ឲ្យដំណើរការ គ្លីនិកជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើកុមារ