មកដឹងពី តារាស្រីដែលមានអ្នកចុចស្វែងរក ច្រើនបំផុតក្នុងGoogle គិតត្រឹមពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៩នេះ

កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​៖ កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​ ខាង​ក្រុម​ហ៊ុនដ៏​ធំ​Google បាន​បញ្ចេញ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​តារា​ស្រីK-pop ​ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ចុច​ស្វែង​រក​ដ៏​ច្រើនបំផុត​ដែល​គិត​ត្រឹម​ពាក់​កណ្តាល​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ។ ជា​រួម​ចំពោះ​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ប្រមូល​ទន្និន័យ​ ដែល​បាន​បង្ហាញ នោះ​គេ​ឃើញ​​ថា​តារា​ស្រីJennie ​ដែលជា​សមាជិក​​ក្រុមBLACKPINK ជា​អ្នក​ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ចុច​ស្វែង​រក​ យ៉ាង​ច្រើន​បំផុតជាមួយ​សន្ទស្សន៍ នៃ​ការ​ចុច​ស្វែង​រក​រហូត​ដល់​២៣៣.៣៣​​ច្រើន​ជា​ង​គេ​បំផុត​ ដែល​តាម​ដោយ​តារាស្រី​IU ជាមួយ​សន្ទស្សន៍​នៃ​ការ​ចុច​ស្វែង​រក​១៨២.០៥។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​តារា​ងនៃ​តារាស្រី​ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ចុចស្វែង​រក​ច្រើន​បំផុត​ក្នុង​Google ទាំង​២៥​នាក់៕ ចង់​ដឹង​ថា​អ្នកណាខ្លះ​សូម​ចូល​ទៅ​មើល​ទាំង​អស់គ្នា៖ ២៥. Mina សមាជិក​ក្រុម​TWICE
Mina សមាជិក​ក្រុម​TWICE
២៤. Dahyun សមាជិក​ក្រុម​TWICE
Dahyun សមាជិក​ក្រុម​TWICE
២៣. Hani សមាជិក​ក្រុម​EXID
Hani សមាជិក​ក្រុម​EXID
២២. Chungha
Chungha
២១. Sunmi
Sunmi
២០. Nayeon សមាជិក​ក្រុម​TWICE
Nayeon សមាជិក​ក្រុម​TWICE
១៩. Joy សមាជិក​ក្រុម​Red Velvet
Joy សមាជិក​ក្រុម​Red Velvet
១៨. Somi
Somi
១៧. Sana សមាជិក​ក្រុម​TWICE
Sana សមាជិក​ក្រុម​TWICE
១៦. Jihyo ប្រធានក្រុម​TWICE
Jihyo ប្រធានក្រុម​TWICE
១៥. HyunA
HyunA
១៤. Goo Hara
Goo Hara
១៣. Yoona សមាជិក​ក្រុម​Girl Generation
Yoona សមាជិក​ក្រុម​Girl Generation
១២. CL
CL
១១.​ Irene ប្រធាន​ក្រុម​Red Velvet
Irene ប្រធាន​ក្រុម​Red Velvet
១០. Taeyeon ប្រធាន​ក្រុម​Girl Generation
Taeyeon ប្រធាន​ក្រុម​Girl Generation
៩. Momo សមាជិក​ក្រុម​TWICE
Momo សមាជិក​ក្រុម​TWICE
៨. Tzuyu សមាជិក​ក្រុម​TWICE
Tzuyu សមាជិក​ក្រុម​TWICE
Tzuyu សមាជិក​ក្រុម​TWICE
៧. Rosé សមាជិក​ក្រុម​BLACKPINK
Rosé សមាជិក​ក្រុម​BLACKPINK
៦. Suzy
Suzy
៥. Jisoo សមាជិក​ក្រុម​BLACKPINK
Jisoo សមាជិក​ក្រុម​BLACKPINK
៤. Nancy សមាជិកក្រុម​MOMOLAND
Nancy សមាជិកក្រុម​MOMOLAND
៣. Lisa សមាជិក​ក្រុម​BLACKPINK
Lisa សមាជិក​ក្រុម​BLACKPINK
២. IU
IU
១. Jennie សមាជិក​ក្រុម​BLACKPINK
Jennie សមាជិក​ក្រុម​BLACKPINK