ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte និងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនជូនអ្នក ប្រកាសចាប់ដៃគ្នា

  • អង្គារ ២៧ សីហា, ២០១៩ ១៤:០៧
ភ្នំពេញ៖ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៧ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមហ៊ុន២ គឺក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte និងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនជូនអ្នក បានប្រកាសចាប់ដៃគ្នា ដោយអះអាងថា ហេតុផលនៃការសហការនេះ នឹងជំរុញឲ្យមានការឈានឡើងកាន់តែខ្លាំង ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជន។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មានរយៈពេល១ឆ្នាំ ដោយគ្រោងនឹងបន្តកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នាច្រើនទៀត ក្នុងពេលបន្តបន្ទាប់។
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte និងក្រុមហ៑ុនដឹកជញ្ជូនជូនអ្នក ប្រកាសចាប់ដៃគ្នា
លោក គង់ សុលីយ៉ា នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន"ជូនអ្នក" បានថ្លែងបញ្ជាក់ថា៖ លោក ឳ សៅវណ្ណា អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte បានអះអាងកិច្ចសហការដែលបានឯកភាពនេះ នឹងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនកាន់តែមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ពីអតិថិជន ប៉ុន្តែក៏ជួយអោយក្រុមហ៊ុន Forte ទទួលបានកំណើនអតិថិជនផងដែរ៕
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte និងក្រុមហ៑ុនដឹកជញ្ជូនជូនអ្នក ប្រកាសចាប់ដៃគ្នា
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte និងក្រុមហ៑ុនដឹកជញ្ជូនជូនអ្នក ប្រកាសចាប់ដៃគ្នា
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte និងក្រុមហ៑ុនដឹកជញ្ជូនជូនអ្នក ប្រកាសចាប់ដៃគ្នា
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte និងក្រុមហ៑ុនដឹកជញ្ជូនជូនអ្នក ប្រកាសចាប់ដៃគ្នា
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte និងក្រុមហ៑ុនដឹកជញ្ជូនជូនអ្នក ប្រកាសចាប់ដៃគ្នា