តោះ! មកស្គាល់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសចំនួន ៥ ដែលមានភាគរយអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តច្រើនជាងគេ

សាសនាគ្រិស្ត គឺជាសាសនាដ៏ធំមួយ និងមានអ្នកគោរពជឿច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោក។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ភាគរយអ្នកកាន់សាសនានេះសរុបនៅជុំវិញពិភពលោកមានចំនួន ៣១.២ ភាគរយ ត្រូវនឹងប្រមាណ ២.៤ ពាន់លាននាក់។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាលំដាប់ថ្នាក់ប្រទេសចំនួន៥ ដែលមានចំនួនអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តច្រើនជាងគេ បើយោងទៅតាមភាគរយ៖១. ប្រទេសរូម៉ានី (៩៨ ភាគរយ ត្រូវនឹងប្រមាណ ២១, ៣០០, ០០០ នាក់)
ប្រទេសរូម៉ានី
២. ប្រទេសហ្សំបៀ (៩៧.៥ ភាគរយ ត្រូវនឹងប្រមាណ ១២,៨០០,០០០ នាក់)
ប្រទេសហ្សំបៀ
៣. ប្រទេសកុងហ្គោ (៩៥.៧ ភាគរយ ត្រូវនឹងប្រមាណ ៦៣,២០០,០០០ នាក់)
ប្រទេសកុងហ្គោ
៤. ប្រទេសពេរូ (៩៥.៦ ភាគរយ ត្រូវនឹងប្រមាណ ២៧,៨០០,០០០ នាក់)
ប្រទេសពេរូ
៥. ប្រទេសម៉ិចស៊ិចកូ (៩៥ ភាគរយ ត្រូវនឹងប្រមាណ ១០៧,០០០,០០០ នាក់)
ប្រទេសម៉ិចស៊ិចកូ