មកមើលមុខងារពិសេសៗ ពីរថយន្តអូតូ បើក​ដោយ​ប្រព័ន្ធ​ 5G នៅ​ក្រុង​ប៉េកាំង

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាប៉េកាំង បានដាក់អោយប្រើប្រាស់រថយន្តគ្មានមនុស្សបើកដោយប្រព័ន្ធ 5G។ រថយន្ដដឹក​ជញ្ជូន​ដោយគ្មានមនុស្សបើក 5G ដឹកទំនិញនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានៅទីក្រុងប៉េកាំង  ​ប្រទេស​ចិននៅថ្ងៃទី ៦ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២០ ។ វាអាចសម្គាល់មនុស្ស ស្គាល់ព័ត៌មានដោយ​ចាប់មុខមនុស្ស​ និងអាចធ្វើការដឹកជញ្ជូន​ដោយមិនបាច់មាន​មនុស្សបើក​​​​។ ដូចដែលលើកឧទាហរណ៍ សមាជិកបុគ្គលិកម្នាក់លើកទំនិញពី រថយន្តដឹកជញ្ជូនដោយគ្មានមនុស្សបើក 5G នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា​ប៉េកាំង​ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង។ ខាងក្រោមនេះជារូបភាពគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ដែលបង្ហាញពី មុខងាររបស់រថយន្តដឹកជញ្ជូន​ដោយ​គ្មានមនុស្សបើក 5G៖
រូបភាពពី វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាក្រុងប៉េកាំង
រូបភាពពី វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាក្រុងប៉េកាំង
រូបភាពពី វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាក្រុងប៉េកាំង
រូបភាពពី វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាក្រុងប៉េកាំង
រូបភាពពី វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាក្រុងប៉េកាំង
រូបភាពពី វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាក្រុងប៉េកាំង
រូបភាពពី វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាក្រុងប៉េកាំង