លម្អឃ្យូតៗ! មកទស្សនា​រុក្ខជាតិប្លែកៗ​ដែលអ្នក​មិន​ធ្លាប់​បាន​ឃើញ​

បរទេស : ប្រិយមិត្ដប្រាកដជា ស្គាល់ហើយនូវប្រភេទរុក្ខជាតិជាច្រើន ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសយើង។ ​ថ្ងៃនេះ​យើង​នឹងនាំអ្នកអស់គ្នាទៅទស្សនារុក្ខជាតិទាំង ២៥ ដែលមានរូបរាងចម្លែកៗដែលលោកអ្នកមិន​ដែលបានឃើញពី​មុនមកឡើយ ។​ រុក្ខជាតិខ្លះមើលទៅមានរូបរាងប្លែកៗគួរឲ្យចង់ប៉ះ តែខ្លះទៀតមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចទៅវិញ។ រុក្ខជាតិខ្លះ អ្នកប្រហែល​ជាស្គាល់ឈ្មោះ តែខ្លះប្រហែលជាអ្នកអាចដាក់ឈ្មោះឲ្យពួកវាតែម្តង អាស្រ័យដោយរូបរាង និងពណ៌ចម្រុះ។
ចង់ដឹងថារុក្ខជាតិទាំងអស់នោះមានរូបរាងបែបណាខ្លះសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា​៖
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិ