ល្អអ្វីម្លេះ! ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជួយឡាវក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេសអាជីវកម្មក្នុងស្រុក

  • ព្រហស្បតិ៍ ២១ ឧសភា, ២០២០ ១៦:០៥
ឡាវ៖ កូរ៉េខាងត្បូងកំពុងត្រៀមចាប់ផ្តើមគម្រោងមួយដើម្បីជួយប្រទេសឡាវសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌល ដែលហៅថា “Technoparks” ដែលនឹងជួយជំរុញដល់អាជីវកម្មក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសឡាវ។ ក្រសួងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់សំណើទៅក្រសួងការបរទេសដើម្បីស្វែងរកការអនុម័ត និងថវិកាចាំបាច់សម្រាប់គម្រោងនេះ។ បច្ចុប្បន្នប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងដំណើរការលើមជ្ឈមណ្ឌលនេះដែលមានឈ្មោះថា “ Technoparks” នៅទូទាំងប្រទេស។ បច្ចុប្បន្នមាន Technoparks សរុបចំនួន ១៩ កន្លែងហើយដែលបានដំណើរការ និងដំណើរការរួចហើយ។ Technoparks ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងក្នុងឆ្នាំ ២០០៦ គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តាញដែលបានផ្ដល់ឱ្យឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកដោយផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍនិងជំរុញសហគ្រាសដែលទើបនឹងបើក និងតូចដែលផ្តោតលើបច្ចេកវិទ្យា។
រូបគម្រូររបស់ Technoparks នៅកូរ៉េខាងត្បូង
ជាពិសេសពួកគេផ្តោតលើគម្រោងគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុនដែលរីកចម្រើនតាមរយៈការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ពេលចាប់ផ្តើមការអប់រំ ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ការគាំទ្រសម្រាប់គំរូដើម ការបណ្តុះបណ្តាលការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍។ លើសពីនេះទៀត Technoparks ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តកំណើនក្នុងស្រុក និងឧស្សាហកម្ម គ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្យក្រុមអាជីវកម្ម និងកសាងមូលដ្ឋានទិន្នន័យនៃធនធានអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុក។ ចំនួនក្រុមហ៊ុនដែលផ្លាស់ប្តូរទៅ Technoparks នៅទូទាំងប្រទេសកូរ៉េបានកើនឡើងជិតបីដងក្នុង រយៈពេល ១០ ឆ្នាំ ដោយមានក្រុមហ៊ុនចំនួន ៨២៦ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ ដល់ ២,២៥៦ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ។ ចំនួនអ្នកមានការងារធ្វើបានកើនឡើងពី ១៦,៥៦៤ ដល់ ១៩,៦៧៤ នាក់ ដោយការលក់បានកើនឡើងពី ៣,៥២ ពាន់លានវ៉ុន (២,៨៣ ពាន់លានដុល្លារ) ដល់ ១៧,០៦ ពាន់ពាន់លានវ៉ុន (១៣,៧ ពាន់លានដុល្លារ) ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា៕
រូបគម្រូររបស់ Technoparks នៅកូរ៉េខាងត្បូង
ប្រភព៖ The Laotian Times