​រូប​​ពិត​​ៗ​ ឥត​​​កែ​​កុន​​​ជាច្រើន​សន្លឹកទាំងនេះ ​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​ «​រូបស្អាត​​​​​ជាង​​​​គេ​​»​ ​​​ប្រចាំ​​​​ឆ្នាំ​​​ ២០២០​

  • សុក្រ ២០ វិច្ឆិកា, ២០២០ ១៧:០៥
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើការប្រកួតប្រជែង អ្នកថតរូបប្រចាំឆ្នាំ ដែលរៀបចំឡើង​ នៅទីក្រុងសុីដនី ដែលមានអ្នក​ចូលរួម​ប្រកួតចំនួន 3800នាក់។ ក្នុងនោះផងដែរ មានតែ 30នាក់បុណ្ណោះដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជារូបថតស្អាត​ជាងគេ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ។សម្រាប់ប្រភេទរូបថត ដែលត្រូវធ្វើការប្រកួតប្រជែងនោះ​គឺជារូបថតបែបទេសភាពធម្មជាតិ រូបភាពអស្ចារ្យៗដែលបាន​កើតឡើង​ដោយធម្មជាតិ​ ហើយរូបថតទាំងនោះ និងមិនត្រូវបានកែច្នៃបន្ថែមឡើយ។ រូបថតនីមួយៗ ពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំង​ណាស់ដែលសឹងតែមិនគួរអោយជឿថាលើលោកនេះ ពិតជាមានកន្លែងដែលស្រស់ស្អាតបែបនេះ ។បើចង់ច្បាស់ថារូបថតទាំងនោះស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណា សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ៖
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០
រូបថតស្អាតជាងគេក្នុងចំណោម៣០