ប្លែកភ្នែក! បុរសម្នាក់បានឆ្នៃរូបចម្លាក់ចេញពីធម្មជាតិ និងរបស់ប្រើប្រាស់រួមបញ្ចូលគ្នា មើលទៅពិតជាអស្ចារ្យមែន

បរទេស៖ បុរសម្នាក់ឈ្មោះ គ្រីស្តូហ្វហ្គីនណែត ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Monsieur Plant គឺជាវិចិត្រករបារាំងម្នាក់ដែលបង្កើតរូបចម្លាក់គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ប្លែកៗនិងតំឡើងរុក្ខជាតិ និងវត្ថុធាតុដើមសរីរាង្គផ្សេងទៀតផង។ គាត់បានរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិផ្សេងៗជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ជាមួយភាពឆ្នៃប្រឌិតសិល្បៈប្លែកៗដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់។ គួរឱ្យដឹងដែរថា លោក ហ្គីនណេត កើតនៅទីក្រុងប៉ារីស ដែលគាត់បានបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពិភពរុក្ខជាតិដែលបានក្លាយជាចំណង់ចំណូលចិត្ត និងការងាររបស់គាត់ជាប្រចាំផងដែរ៕បើចង់ដឹងច្បាស់រូបភាពទាំងនេះស្រស់ស្អាតនិងប្លែកយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនាខាងក្រោមនេះ ៖
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់
ការរួមបញ្ចូលគ្នារុក្ខជាតិជាមួយវត្ថុប្រើប្រាស់