វៀតណាមលេងធម៌ក្ដៅហើយ ចំពោះជនណាធ្វើបាបសុនក នឹងត្រូវពិន័យប្រាក់ចំនួន...

  • សុក្រ ០៥ មីនា, ២០២១ ១៦:៤៣
វៀតណាម៖ ក្រសួងកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាម នឹងធ្វើការផាកពិន័យជាប្រាក់ ចំពោះជនណាម្នាក់ដែលធ្វើបាបសត្វចិញ្ចឹម។ ប៉ុន្ដែការពិន័យដំបូងៗនឹងមានភាពធូរស្រាល ដោយសារច្បាប់នេះហាក់នៅថ្មីនៅឡើយ និងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់ពលរដ្ឋជាមុនសិនផងដែរ។
រូបតំណាង
ចំពោះច្បាប់ថ្មីនេះ ប្រធាននាយកដ្ឋានប៉ូលិសឃុំ និងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ មានសិទ្ធិចេញផាកពិន័យ ដោយបុគ្គលល្មើសច្បាប់ម្នាក់ៗអាចត្រូវផាកពិន័យ លានដុង (ប្រមាណ ៤៣ដុល្លារអាមេរិក) ដល់ លានដុង (ប្រមាណ ១២៩ដុល្លាដោយឡែកចំពោះ ទីសត្តឃាតដែលវាយសត្វ ឬមិនមានទ្រុង ដើម្បីធានាអនាម័យមុនពេលសម្លាប់ពួកវា នឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី លានដុង (ប្រមាណ ១២៩ដុល្លារអាមេរិក) ដល់ លានដុង (ប្រមាណ២១៧ដុល្លារអាមេរិក)។ ហើយច្បាប់នេះដែរ ក៏បានបង្កើនការផាកពិន័យពី ៣០
រូបតំណាង
តែទោះជាយ៉ាងណា ការផាកពិន័យនេះក៏អាស្រ័យចំនួន ឬទម្ងន់សត្វ ដែលត្រូវបានរំលោភបំពានផងដែរ ដោយត្រូវពិន័យពី លានដុង (ប្រមាណ ២១៧ដុល្លារអាមេរិក) ដល់ ១០លានដុង (ប្រមាណ ៤៣០ដុល្លារអាមេរិក) បើសិនសត្វមានទម្ងន់ក្រោម ១០០គីឡូក្រាម និងឡើងពី គួរបញ្ជាក់ថា ការពិន័យនេះត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងអនុក្រឹតលេខ ១៤ ដែលចេញក្នុងឆ្នាំ ២០២១នេះ ហើយនឹងចាត់ចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែមេសាខាងមុខនេះតទៅ។ លើសពីនេះ ក៏ត្រូវអនុវត្តសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹម និងសត្វស្រុកផ្សេងទៀត ដូចជា មាន់ ទា និងគោជាដើម៕