មនុស្សបែបណា ដែលគេហៅថា មនុស្សមានអំណោយទាន?

  • អាទិត្យ ២៥ មេសា, ២០២១ ១៦:៥៦
យល់ដឹង៖ មនុស្សយើងនៅពេល ដែលត្រូវមនុស្សនៅជំវិញខ្លួន យើង ម្នាក់ៗក៏គេចូលចិត្តម្នាក់ៗ ក៏គេចង់រាប់អាន និងគួរឱ្យគោរពដោយក្ដីស្រឡាញ់ និងការពេញចិត្តពីសំណាក់មនុស្សនៅជំុវិញខ្លួនដោយចិត្តស្មោះ ។ ទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធសឹងតែមានមូលហេតុនៅពីក្រោយបុគ្គលទាំងអស់នោះ ភាគច្រើនគ​ដេីម្បីទទួលបានព័ត៌មានរហ័សពីខ្មែរឡូត ៖