រឿងភាគទាំង ៦ នេះទទួលបានការគាំទ្រលើសលប់ នៅក្នុងសប្តាហ៍ទី១ ប្រចាំខែឧសភា

ថៃ៖ ប៉ុន្មានអាទិត្យចុងក្រោយនេះឃើញថា​ សឹងគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ល្បីៗប្រចាំប្រទេសថៃ បានកំពុងចាប់ផ្តើមចាក់ភាពយន្តភាគថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់។ ក្នុងនោះផងដែរក៏ចាប់អារម្មណ៍ថា មានរឿងភាគថៃចំនួន ៦ រឿងដែលទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោត និងផ្ទុះការគាំទ្រខ្លាំងនៅក្នុងដើមសប្តាហ៍ទី១ ប្រចាំខែឧសភានេះ។ ចង់ដឹងថា ក្នុងចំណោមរឿងភាគទាំងអស់ តើភាគយន្តមួយណាខ្លះដែលមានអ្នកគាំទ្រច្រើនជាងគេ? ហើយក្នុងរឿងនីមួយៗមានតារាប្រុសស្រីរូបណាខ្លះ?១. រឿងភាគ «Talay Duerd» របស់ប៉ុស្តិ៍លេខ៧ ដែលសម្តែងដោយ Louis Hesse D’ Alzon និង Tubtim Anyarin
Louis Hesse D’ AlzonនិងTubtim Anyarin
២. រឿងភាគ «Tukta» របស់ប៉ុស្តិ៍លេខ៧ ដែលសម្តែងដោយ Kitkong Kharmkrith និង Maggi Apa
Kitkong KharmkrithនិងMaggi Apa
៣. រឿងភាគ «Plerng Prissana» របស់ប៉ុស្តិ៍លេខ៧ ដែលសម្តែងដោយ Om Akapan និង Sammy Cowell 
៤. រឿងភាគ «Maya Sanaeha» របស់ប៉ុស្តិ៍លេខ៣ ដែលសម្តែងដោយ Ken Phupoom និង Ice Preechaya
Ken PhupoomនិងIce Preechaya
៥. រឿងភាគ «Ubat Rai Ubat Ruk» របស់ប៉ុស្តិ៍លេខ៣ ដែលសម្តែងដោយ Masu Junyangdikul និង Mo Monchanok
Masu JunyangdikulនិងMo Monchanok
៦. រឿងភាគ «Krachao See Da» របស់ប៉ុស្តិ៍លេខ ONE31 ដែលសម្តែងដោយ God Jirayu និង Nune Woranuch
God JirayuនិងNune Woranuch