អបអរសាទ! ប្រទេសកម្ពុជា គឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសឈានមុខគេលើពិភពលោក សម្រាប់ការងារចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩

  • ពុធ ១៣ តុលា, ២០២១ ១៧:២៨
ភ្នំពេញ៖ នាពេលថ្មីៗនេះប្រទេសកម្ពុជា គឺបានក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសឈានមុខគេលើពិភពលោក សម្រាប់ការងារចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩។ដោយឡែក ក្រសួងសុខាភិបាលបានអោយដឹងនៅថ្ងៃទី១៣ តុលា ២០២១នេះថា ប្រទេសកម្ពុជា គឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសឈានមុខគេលើពិភពលោក សម្រាប់ការងារចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ដោយមានការព្យាករណ៍និងប៉ាន់ប្រមាណថា កម្ពុជានឹងឈានដល់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូល ទី៥/ទី៧ នៅក្នុងប្រភេទទាំង៣ នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ដោយសារមានដំណើរការចាក់ដូសជម្រុញ និងការចាក់ដូសទី២ ដល់កុមារ។សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ ប្រទេសកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី១ ដល់អ្នកដែលមានអាយុលើសពី ១៨ឆ្នាំ បានប្រហែល ៩២% និងមានអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសប្រមាណ ៨៩%៕សូមចូលអានសេចក្តីលម្អិតខាងក្រោម៖
កម្ពុជាស្ថិតក្នុងលេខរៀងទី១១ ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ច្រើនជាងគេ